Call centrum
NARUBY

Pre výberové riadenie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť Klikpojisteni.cz, a.s. so sídlom Praha 8, Sokolovská 371/1, PSČ 186 00, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 16572, IČ: 24751596, ako správca, spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje, a to v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679.

Odpoveďou na túto pracovnú pozíciu poskytujete správcovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového riadenia. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte príslušné práva: (I) na prístup k osobným údajom, (II) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (IV) na obmedzenie spracovania osobných údajov v zvláštnych prípadoch, (V) na prenositeľnosť údajov a (VI) vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nedokáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (VII) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.